UKŁAD AUTOMATYKI I STEROWANIA

Układ automatyki

Dobrze rozwiązany układ automatycznej regulacji zapewni odpowiednią kontrolę parametrów w komorze uprawy pieczarek, a co za tym idzie wzorową produkcję.

Przedstawiony schemat ukazuje rozmieszczenie czujników pomiarowych i urządzeń wykonawczych w układzie klimatyzacji komory uprawy pieczarek.

 

Urządzenia pomiarowe:

W celu właściwej regulacji klimatu w hali uprawy pieczarek mierzy się następujące parametry: W celu właściwej regulacji klimatu
w hali  uprawy pieczarek sterownik steruje następującymi urządzeniami wykonawczymi:
- Temperaturę powietrza zewnętrznego TZEW - Siłownikiem zaworu nagrzewnicy YNG
- Wilgotność względną powietrza zewnętrznego WZEW - Siłownikiem zaworu chłodnicy YCH
- Temperaturę powietrza w hali produkcyjnej TK - Siłownikiem sprzężonych przepustnic - zewnętrznej i cyrkulacyjnej YWE
- Wilgotność względną powietrza w hali produkcyjnej WK - Falownikiem wentylatora nawiewnego YCY
- Temperaturę podłoża, średnia wyliczana z czterech (lub pięciu) punktów pomiarowych TP1-4 - Elektrozaworem nawilżacza parowego YNP
- Temperaturę w komorze mieszania powietrza cyrkulacyjnego i zewnętrznego Tcyr - Pompą cyrkulacyjną nagrzewnicy PC
- Temperaturę powietrza nawiewanego przez centralę Tnaw - Elektrozaworem pomiaru CO2 YCO
- Stężenie CO2  

Sterowanie

Do kontroli klimatu podczas uprawy pieczarek proponujemy mikroprocesorowy sterownik PROMONT SUP 2.0 (Sterownik Uprawy Pieczarek). Dostarczany jest on w komplecie z szafką elektryczną (IP55), razem z zabezpieczeniami dla zasilania sterownika i obwodów sterowniczych, zapewniając zasilanie dla wszystkich sterowników i elektrozaworów.
Uzupełnieniem sterownika SUP jest program CCS do wizualizacji i rejestracji parametrów uprawy na komputerze.

Sterownik kontroluje:

• parametry klimatu – temperaturę powietrza w komorze, poprzez dostosowanie temperatury nawiewanego powietrza,
• średnią temperaturę podłoża,  poprzez dostosowanie temperatury powietrza w komorze,
• wilgotność powietrza, poprzez dowilżanie wodne (lub parowe) i osuszanie na chłodnicy (lub powietrzu zewnętrznym),
• zawartość CO2 poprzez zwiększenie ilości powietrza wentylacyjnego (powietrze zewnętrzne).

Funkcje te sterownik realizuje poprzez elementy wykonawcze i pomiary rozmieszczone na centrali oraz w komorze uprawy pieczarek

Do obsługi pojedynczej komory przewidziane są:

• jedna centrala klimatyzacyjna,
• jeden sterownik,
• siłownik przepustnicy,
• zawór z siłownikiem nagrzewnicy,
• zawór z siłownikiem chłodnicy,
• elektrozawory dla nawilżaczy wodnych, (lub regulacyjny zawór z siłownikiem dla nawilżania parowego)
• psychrometr z wymuszonym obiegiem powietrza,
• cztery termometry podłoża,
• termometr powietrza nawiewanego,
• termometr powietrza po zmieszaniu (w bloku klimatyzacyjnym)

Szafkę najlepiej zamontować przy wejściu do obsługiwanej komory – jeśli istnieje taka możliwość, na wysokości umożliwiającej dostęp obsługi do panelu sterownika. Sterownik SUP 2.0 można stosować do układów wyposażonych z chłodzenie z agregatu wody lodowej lub z wody studziennej. Jako nawilżanie mogą być stosowane dysze wodne lub nawilżacze parowe. Po odpowiednim skonfigurowaniu sterownika, jego działanie będzie optymalizowane pod kątem maksymalnej oszczędności energii elektrycznej i mediów (ciepło i chłód). Jeśli parametry powietrza zewnętrznego pozwolą, to sterownik w pierwszej kolejności do chłodzenie i/lub osuszania będzie wykorzystywał powietrze zewnętrzne, poprzez zwiększanie ilości powietrza wentylacyjnego a następnie będzie wykorzystywał energię w mediach (chłód agregatu).

Panel sterowania

Dostęp do panelu sterowania następuje po otwarciu drzwiczek szafki sterowniczej.
Na wyświetlaczu sterownika przy pomocy przycisków po jego prawej stronie dokonuje się ustawień parametrów uprawy oraz wyświetlania wyników pomiarów dla danej komory.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl